Privatlivspolitik for Vinterbadeklubben Ballehage

28.02.2019

Vinterbadeklubben Ballehages dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål – jf. nedenstående beskrivelse – og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Vi sletter dine oplysninger 5 år efter din udmeldelse, men du kan til hver en tid bede om, at få dine oplysninger slettet.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Vinterbadeklubben Ballehage er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker, at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig så skriv til bestyrelsen på: info(ad)vinterbadeklubben-ballehage.dk  Dit spørgsmål vil blive videresendt til rette person.

Behandling og indsamling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger: Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, samt tillidsposter i vores forening.

Vi får alle oplysninger fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en legitim grund til det.
Vores formål er:

  • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, udsendelse af nyhedsbreve. Fremsendelse af referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
  • Orientering om arrangementer og andre foreningsrelevante medlemsinformationer.

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode på 5 år efter din udmeldelse af foreningen. Ved dødsfald slettes oplysningerne.

Samtykke

Vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi mener ikke at dit samtykke er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Videregivelse af dine personoplysning

Vi videregiver IKKE peronoplysninger. Skulle vi mod forventning blive bedt om at videregive oplysninger, f.eks. til statistik, vil du blive informeret herom.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Medlemmer: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier: Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlems oplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
Slettes ved dødsfald

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, som er Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.