Ballehage Vinterbadeklubs træskilt Foto: Bendixen

Vedtægter for Vinterbadeklubben Ballehage

§ 1. Klubbens navn: Vinterbadeklubben Ballehage, stiftet 10.10.1929 med hjemsted i Aarhus kommune.

§ 2. Foreningens formål er at varetage og udvide interessen for vinterbadning.

§ 3. Optagelse af nye medlemmer kan ske direkte til bestyrelsen, der træffer afgørelse om medlemskabet. Nye medlemmer kan optages hele året. Ved indmeldelse betales kontingent, samt 100 kr. i depositum for nøglebrik. Max medlemstal 150.

§ 4. Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling gældende for det netop påbegyndte regnskabsår. Kontingentet opkræves ved klubbens foranstaltning i maj/juni måned til foreningens bankkonto. Hvert medlem er ansvarlig for, at beløbet betales senest 30. juni. Såfremt kontingentet ikke er betalt, kan medlemmet betragtes som udgået.

§ 5. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling foregår via e-mail senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer ønsker det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Vedtægtsændringer skal fremlægges og vedtages på generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamlingen vælger klubbens bestyrelse, der består af 5 bestyrelsesmedlemmer – en formand, der vælges særskilt for 1 år ad gangen, og 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år, hvor 2 vælges i lige år, og 2 i ulige år. Endvidere vælger generalforsamlingen hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, en revisor og en revisorsuppleant. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en kasserer og en sekretær.

§ 7. Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts. Hvert år fremlægger kassereren på generalforsamlingen det reviderede regnskab til godkendelse. Klubbens pengemidler skal være indsat på en konto i et pengeinstitut. Bestyrelsen tegner klubbens økonomi. Det påhviler klubbens bestyrelse at administrere klubben i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger og klubbens love. Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold.

§ 8. Bestyrelsen fører tilsyn med, at medlemmerne overholder vedtægterne, og at klubhuset holdes i god og forsvarlig stand. Derudover har hvert medlem pligt til at påtale hærværk. Nøglebrikken er personlig og må ikke lånes ud.

§ 9. Såfremt et medlem gør sig skyldig i sådanne forhold, der må antages at kunne nedsætte klubben eller dens medlemmer i almindeligt omdømme, eller forsætligt søger at skade klubben eller modarbejde dens formål, kan bestyrelsen med øjeblikkelig virkning suspendere vedkommende af klubben. Spørgsmål om udelukkelse skal da straks af bestyrelsen forelægges en ekstraordinær generalforsamling.

§ 10. Klubbens ophævelse skal vedtages på 2 med mindst 3 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved ophævelse hæfter medlemmer solidarisk med hensyn til aktiver og passiver. En evt. formue skal først anvendes til at betale skyldige omkostninger. Resterende midler anvendes efter generalforsamlingens beslutning.

Revideret og godkendt på den ordinære generalforsamling den 16. maj 2023.

Karin Bendixen, bestyrelsesmedlem